โปรแกรมบัญชี SME ฟรี

โปรแกรมบัญชี SME ฟรี

โปรแกรม Nanosoft Mini Account.NET เป็น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชีรับจ่าย ที่ออกแบบสำหรับ การรับจ่ายเงินประจำวันซึ่งสามารถใช้ในการจัดการเงินส่วนตัว หรือ การเงินทางด้านธุรกิจ โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ระบบการตั้งรหัสบัญชี , ระบบการบันทึกการรับจ่ายเงินประจำวัน , ระบบสมุดธนาคาร/เงินสด และ ระบบการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล โดยตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้จะไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี โดยรายละเอียดของ โปรแกรมบัญชี รับจ่าย สามารถแบ่งได้ดังนี้

ระบบการตั้งรหัส

เป็นระบบที่ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชีรับจ่าย โดย จะประกอบไปด้วย การตั้งรหัส ข้อมูล ดังต่อไปนี้
 • บันทึกรหัสบัญชีหลัก 
 • บันทึกรหัสบัญชีย่อย
 • บันทึกรหัสสมุดธนาคาร/เงินสด
 • บันทึกรหัสโครงการ 
 • บันทึกรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม  


ระบบการจัดการ

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในโปรแกรม อาทิเช่น บันทึกยอดยกมา . บันทึกข้อมูลประจำวัน และ บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี โดยรายละเอียดของระบบจะประกอบไปด้วย
 • บันทึกยอดยกมาประจำปี
 • บันทึกข้อมูลการรับจ่ายประจำวัน
 • บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี

ระบบการรายงาน

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น รายงานสรุปข้อมูล , รายงานรายละเอียดข้อมูล และ รายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย


รายงานรายละเอียดข้อมูล

 • รายงานการรับจ่ายเงินประจำวัน
 • รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีย่อย
 • รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีหลัก
 • รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสสมุด
 • รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสโครงการ
รายงานสรุปข้อมูล

 • รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีย่อย
 • รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีหลัก
 • รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสสมุด
 • รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสโครงการ
รายงานเชิงวิเคราะห์

 • รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสบัญชีย่อยประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสบัญชีหลักประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสมุดประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสโครงการประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตามรหัสบัญชีย่อยประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตามรหัสบัญชีหลักประจำปี
 • รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตามรหัสบัญชีย่อย
 • รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตามรหัสบัญชีหลัก

ระบบอรรถประโยชน์

 • Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้
 • User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม
 • การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน
 • Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น
 • การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม
 • ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย (ขอได้จากบริษัท  Nanosoft & Solution Ltd.)

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมบัญชี , โปรแกรมบัญชีรับจ่าย

 • ออกแบบระบบของโปรแกรมบัญชี ให้สามารถใช้งานได้ง่ายแม้ไม่มีความรู้ทางด้าน บัญชี
 • ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล และ จำนวนสมุดเงินสด/ธนาคาร
 • มีรายงานสรุปข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนอาทิเช่น ยอดกำไร/ขาดทุน , ยอดรายรับ/รายจ่าย เป็นต้น
 • มีรายงานที่สามารถสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในหน้าจอเดียว Nanosoft Miniacc Dash board Function
 • มีรายงานเชิงวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบัน และ ข้อมูลย้อนหลังได้
 • ตั้งรหัสบัญชีย่อย , รหัสบัญชีหลัก และ รหัสโครงการ ได้ 15 ตัวอักษร
 • มีระบบยอดยกมาประจำปี และ โอนเงินระหว่างสมุดได้
 • ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบของรายงาน หรือ เอกสารต่างๆ ได้เอง
 • สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
 • สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
 • รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
 • ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
 • สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
 • สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน *

ทรัพยากรที่ โปรแกรมบัญชีครัวเรือน ต้องการ

ทรัพยากรของระบบที่ โปรแกรมบัญชีครัวเรือน ต้องการ ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการ Windows XP , Vista , Windows 7 สำหรับเครื่องลูก (Client) และ Stand alone version
 • ระบบปฏิบัติการ Win2003 Server , Win2008 Server สำหรับ เครื่องแม่ข่าย (Server) *
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS Access
 • โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS SQL Server 2000 , 2005 , 2008 *
 • CPU Pentium 4 1.8 GHz หรือสูงกว่า
 • Memory 1 GB หรือสูงกว่า
 • Monitor SVGA ความละเอียด 1024x768
 • พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรมใน Hard disk 50 MB
 • .Net Frame work 2.0
 • ระบบ Network ( Lan : local area network ) *
 • ระบบ Internet *
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nanosoft.co.th/download.htm  


* Nanosoft MiniAccount.NET Network Version
Share this article :
 
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. BOX20-09 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger